Regulamin sklepu internetowego navitex.pl

Szanowni Klienci, w dniu 25.12.2015 weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Regulamin sklepu internetowego navitex.pl został dostosowany do nowych wymogów.

OŚWIADCZENIE

Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów Umowy sprzedaży, w tym również zmieniających zapisy poniższego Regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedawcy (PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4 37-450 Stalowa Wola, email: biuro@navitex.pl). W przypadku, kiedy Klient rezygnuje z możliwości zawarcia Umowy sprzedaży na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy Regulamin.§1

DEFINICJE

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, i w przewidzianych przez obowiązujące przepisy, osoba, która zamierza zawrzeć lub już zawarła Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

2. Konsument - osoba nabywająca towary na własny użytek, nie związany z działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Kodeks Cywilny - Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. Sklep internetowy - sklep internetowy dostępny pod adresem www.navitex.pl, dostępny za pomocą Internetu za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

5. Rejestracja - stworzenie Konta Klienta poprzez formularz dostępny na stronie: http://www.navitex.pl/pl/authentication?back=my-account

6. Konto Klienta - jedna z podstron sklepu internetowego navitex.pl, prezentująca informacje o Zamówieniach Klienta.

7. Hasło - samodzielne ustalony przez Klienta ciąg znaków alfanumerycznych w trakcie Rejestracji.

8. Sprzedawca - PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-253-1555, REGON:180564993, KRS: 0000355470, adres email: biuro@navitex.pl, numer telefonu: +48 (15) 649 45 75 (opłata za połączenie jest opłatą standardową według cennika operatora).

9. Usługodawca - PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-253-1555, REGON:180564993, KRS: 0000355470, adres email: biuro@navitex.pl, numer telefonu: +48 (15) 649 45 75 (opłata za połączenie jest opłatą standardową według cennika operatora).

10. Towar - przedmiot Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą - rzecz ruchoma.

11. Strona - Klient, Sprzedawca, Usługodawca.

12. Umowa sprzedaży - umowa, za pomocą której został sprzedany Towar, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży jest realizowana poprzez sklep internetowy navitex.pl.

13. Usługa elektroniczna - każda usługa, która jest świadczona za pomocą internetu i za pomocą sklepu internetowego navitex.pl.

14. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, które dąży do zawarcia Umowy sprzedaży na konkretnych warunkach.

15. Regulamin – zapisy w niniejszym dokumencie, które obowiązują podczas korzystania ze sklepu internetowego navitex.pl§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin to zbiór zapisów, które obowiązują podczas korzystania ze sklepu internetowego navitex.pl. Określa warunki zawierania Umów sprzedaży, a także warunki zawierania Umów o świadczenie usług elektronicznych. Jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Sklep internetowy navitex.pl prowadzony jest przez PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-253-1555, REGON:180564993, KRS: 0000355470.

4. Klient, aby korzystać z Usług elektronicznych musi być w posiadaniu komputera z dostępem do Internetu, poczty elektronicznej oraz jednej z powszechnie stosowanych przeglądarek internetowych w najnowszj aktualizacji.

5. Klient zobowiązuje się podać prawdziwe dane i korzystać z funkcjonalności sklepu internetowego navitex.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

6. Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne za pomocą sklepu internetowego navitex.pl. Są to: Konto Klienta, Formularz do składania zamówień oraz Newsletter i oferty promocyjne od Partnerów sklepu internetowego navitex.pl.

§3

USŁUGA ELEKTRONICZNA

1. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej - Konto Klienta zostaje zawarta w chwili dokonania Rejestracji i jest zawierana na czas nieokreślony.

2. Podczas Rejestracji konieczne jest podanie: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, hasła - minimum 5 znaków. Opcjonalnie podczas Rejestracji można zaznaczyć płeć oraz podać swój wiek, a także zaznaczyć chęć otrzymywania newslettera oraz ofert promocyjnych od Partnerów navitex.pl.

3. W momencie rozpoczęcia korzystania z Formularza, poprzez który Klient może złożyć zamówienie (dodanie Towaru do koszyka) zostaje zawarta Umowa o świadczenie usługi elektronicznej, która jest zawierana na czas określony.

4. W momencie złożenia Zamówienia przez Klienta Umowa o świadczenie usługi elektronicznej - korzystanie z Formularza zostaje rozwiązana.

6. Klient może wypowiedzieć w każdym momencie bez podania przyczyny Umowę o świadczenie usługi elektronicznej - Konto Klienta z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

7. Kiedy Klient w sposób rażący i ciągły narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi elektronicznej - Konto Klienta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

8. Klient, który w sposób rażący i ciągły narusza postanowienia niniejszego Regulaminu musi być co najmniej raz wezwany przez Usługodawcę do zaprzestania działań naruszających Regulamin lub wezwany do usunięcia naruszeń.

9. W każdym czasie Strony na drodze porozumienia mogą rozwiązać Umowę o świadczenie usługi elektronicznej Konto Klienta.

10. Usługi elektroniczne świadczone w sklepie internetowym navitex.pl są nieodpłatne.

§4

UMOWA SPRZEDAŻY

1. Prezentowane na stronach sklepu internetowego navitex.pl informacje o Towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Ceny Towarów podane są w walucie polski złoty i w cenach netto i brutto, nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy, jeśli występują wskazywane są podczas składania Zamówienia. Warunki i koszty dostawy są dostępne także na podstronie sklepu internetowego navitex.pl  pod adresem:

http://www.navitex.pl/pl/content/1-dostawa-

3. Widoczne na stronach sklepu internetowego navitex.pl ceny Towarów nie ulegną zmianom po złożeniu Zamówienia przez Klienta i są wiążące w momencie złożenia Zamówienia.

4. Aby zawrzeć Umowę sprzedaży należy wybrać Towar lub Towary ze sklepu internetowego navitex.pl oraz złożyć Zamówienie na podstawie wyświetlonych komunikatów i informacji. Należy w szczególności podać niezbędne dane, Towar lub Towary ilość Towarów, miejsce i sposób dostawy Towaru, a także sposób płatności.

5. Klient w trakcie składania Zamówienia może dowolnie Zamówienie modyfikować do momentu złożenia Zamówienia. Aby dokonywać modyfikacji Klient powinien kierować się wyświetlanymi komunikatami na stronie navitex.pl.

6. Złożenie Zamówienia następuje w momencie kliknięcia w Formularzu w pole: Zamawiam i Płacę.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje Zamówienie do realizacji - jest to moment zawarcia Umowy sprzedaży.

8. O potwierdzeniu Zamówienia i przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient informowany jest drogą elektroniczną na wskazany podczas Rejestracji adres email.

9. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia za pomocą Formularza należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną: biuro@navitex.pl lub telefonicznie: +48 (15) 649 45 75§5

DOSTAWA TOWARU

1. Zawarcie Umowy sprzedaży powoduje, że dostawa produktu zostanie zrealizowana zgodnie z informacjami dostępnymi pod adresem www: http://www.navitex.pl/pl/content/1-dostawa-

2. Sprzedawca dostarczy Towar zgodnie z wyborem Klienta.

3. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ewentualne koszty dostawy wskazane są podczas procesu składania Zamówienia.

4. Dostawa Towaru ważącego ponad 30 kilogramów jest uzgadniania przez Sprzedawcę indywidualnie z każdym Klientem. W przypadku zakupu maszyn budowlanych, wózków widłowych lub innych towarów Sprzedawca pomaga zorganizować transport do Klienta. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej: biuro@navitex.pl lub telefonicznie: +48 (15) 649 45 75.

5. Sprzedawca umożliwia odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedawcy. Każdorazowo termin odbioru osobistego Towaru powinien być ustalony wcześniej ze Sprzedawcą. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej: biuro@navitex.pl lub telefonicznie: +48 (15) 649 45 75.§6

PŁATNOŚCI1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: przelew na konto Sprzedawcy o  numerze 44 1050 1562 1000 0090 3007 3721 oraz płatność podczas odbioru osobistego.

2. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba, że Umowa stanowi inaczej.

3. Jeśli Klient nie jest jednocześnie Konsumentem, Sprzedawca może ograniczyc dostępne sposoby płatności, a także domagać się przedpłaty w części lub w całości.

§7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient, który jednocześnie jest Konsumentem i zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usługi elektronicznej, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

2. Do zachowania odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Termin, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży jest liczony od dnia wydania Towaru.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej Konsument powinien wysłać pod wskazany adres: PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4, 37-450 Stalowa Wola.

5. Termin, w którym Konsument może odstąpić od Umowy świadczenia usługi elektronicznej jest liczony od dnia jej zawarcia.

6. Umowa sprzedaży, a także Umowa o świadczenie usługi elektronicznej uważana jest za niezawartą w przypadku odstąpienia w 14 dniowym terminie. Świadczenia Stron względem siebie ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, nie później, niż w 14-dniowym terminie.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany sposób.

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi, jeśli oświadczenie o odstąpieniu Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usługi elektronicznej przekracza termin 14-dniowy.

9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi jeśli Umowy dotyczą nagrań audio, audio-video i wizualnych oraz zapisanych cyfrowo czy na różnych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania, jeśli Umowy dotyczą świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od ruchu cen na rynku finansowym, jeśli Umowy dotyczą świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, jeśli Umowy dotyczą dostarczania pracy, jeśli jeśli Umowy dotyczą gier hazardowych.

§8

REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, który jest jednocześnie Konsumentem w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży należy składać pisemnie na adres: PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4, 37-450 Stalowa Wola lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@navitex.pl.

3. Jeśli Towar był objęty gwarancją należy wykonać czynności określone w Karcie Gwarancyjnej. Wykonanie czynności określonych w Karcie Gwarancyjnej nie ograniczają uprawnień Klienta z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży.

4. Wszelkie pozostałe Reklamacje, w tym te dotyczące usług elektronicznych należy składać pisemnie na adres: PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4, 37-450 Stalowa Wola lub za pomocą poczty elektronicznej: biuro@navitex.pl.

5. W treści Reklamacji warto podać jak największą ilość informacji i okoliczności dotyczących Reklamacji.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do Reklamacji nie później, niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania Reklamacji.

7. Usługodawca rozpatrzy Reklamacje w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od momentu otrzymania Reklamacji.

8. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie Reklamacji dokonywana jest w sposób, który Klient wskazuje lub, jeśli Klient nie wskazuje sposobu dostarczenia odpowiedzi na Reklamację, Sprzedawca wysyła odpowiedź pisemną pod adres widniejący w korespondencji lub drogą elektroniczną.

9. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie Reklamacji dokonywana jest w sposób, który Klient wskazuje lub, jeśli Klient nie wskazuje sposobu dostarczenia odpowiedzi na Reklamację, Usługodawca wysyła odpowiedź pisemną pod adres widniejący w korespondencji lub drogą elektroniczną.

§9

DANE OSOBOWE1. Administratorem danych osobowych Klienta gromadzonych poprzez sklep internetowy navitex.pl jest: PPUH Navitex Sp. z o.o., ul. Skoczyńskiego 20/4, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-253-1555, REGON:180564993, KRS: 0000355470.

2. Dane osobowe Klienta zbierane są przez Administratora w celu realizacji zawartej z Klientem Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.

3. Klient może w każdym czasie samodzielnie poprawiać swoje dane. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a dane osobowe muszą być prawdziwe.

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy navitex.pl zawierane są w języku polskim.

2. W sprawach opisanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wybór polskiego prawa nie pozbawia Konsumenta ochrony prawnej przyznanej mu

na podstawie odrębnych przepisów, których nie można w drodze umowy wyłączyć, a Sprzedający wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Klient możeuzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu z poziomu strony głównej sklepu internetowego navitex.pl, a także skopiować go i wydrukować.

5. Regulamin sklepu internetowego navitex.pl jest dostępny pod adresem www:

http://www.navitex.pl/pl/content/3-regulamin-navitex

6. Regulamin sklepu internetowego dostarczony zostanie Klientowi drogą elektroniczną nieodpłatnie na każde żądanie Klienta.

7. Poprzednia wersja Regulaminu dostarczonya zostanie Klientowi drogą elektroniczną nieodpłatnie na każde żądanie Klienta.

8. Spory powstałe między Stronami zostają poddane właściwym sądom powszechnym.